MENU

PhDr. Katarína STAŠÁKOVÁ – riaditeľka SCŠPP, psychológ, špeciálny pedagóg

Vzdelanie

2008MPC Prešov, Príprava vedúcich ped. zamestnancov
2003Ped. F. UK Bratislava, Rozširujúce štúdiu špeciálnej pedagogiky
1992FF UPJŠ Košice, Doplňujúce pedagogické štúdium
1989FF UPJŠ Košice, Postgraduálne štúdium – poradenská psychológia
1984FFUPJŠ Košice, Štátna rigorózna skúška
1983FF UPJŠ Košice, vysokoškolské štúdium psychológie

Ďalšie vzdelávanie, kurzy a školenia

2018Medzinárodná vedecká konferencia – 1. ročník, Komplexná terapia vývinových porúch, M Zdravotníctva BSK
2015Vývin a stimulácia zraku od narodenia do 6 rokov veku
2015Integratívny korekčný program pre deti s ADHD, Lektor:  PhDr. Nora Gavendová
2015Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému,
s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti), Metodicko pedagogické centrum, RP Prešov
2014 – 2015Vzdelávací program – Diagnostika a terapia deficitov dielčich funkcií- metóda
Sindelar Modul 1,2, 3,4,5
2013Kurz vzdelávania senzorickej integrácie
2012Intenzívny kurz Filozofia pre deti – teoretické východiska na využívanie dialogických metód v edukačnom procese a na praktický nácvik vedenia dialógu v skupine. Juhočeská univerzita v Českých Budějoviciach.
2012Impulzívne, nepozorné a hyperaktívne dieťa v materskej a základnej   škole. Žilina – odborný lektor a garant: PhDr. Jana Swierkoszová
2011Bezbariérové navrhovanie školských zariadení. CEDA – Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania, Fakulta Architektúry – Slovenská  technická univerzita v Bratislave. . OSVEDČENIE
máj 2011Dôsledky zdravotného postihnutia na duchovný rast detí a mládeže. Integrované vzdelávanie detí so zdravotným postihnutím) Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie Bratislava pod vedením Prof. Jozef Tiňo, DrSc. a MUDr. Mária Orgonášová PhD.
2011Rozvoj čitateľského porozumenia u žiakov s poruchami čítania – projekt Spolučítanka – odborný kurz pod vedením lektora PaedDr. Erika Žovinca PhD. Kurz bol realizovaný v spolupráci PF UKF NITRA, LIBRA n. o. ASOCIÁCIOU ŠPECIÁLNYCH PEDAGÓGOV ŠKOL A PORADNI
2009Karlova univerzita Praha, Metóda inštrumentálneho obohacovania R. Feuersteina II.
2009Lenoris – Centrum vzdelávania, poradenstva a komunikácieOdborný kurz – autizmus II.
2008Karlova univerzita Praha,Metóda inštrumentálneho obohacovania R. Feuersteina I.
2008Špecializované poradenské a edukačné centrum v oblasti psychológie a špeciálnej pedagogiky Hlohovec Stimulačný program pre predškolské zariadenia „Cez rozprávku do školy“
2008Lenoris – Centrum vzdelávania, poradenstva a komunikácieOdborný kurz – autizmus I.
2008The Woodcock – Muňoz Foundation, Získanie kvalifikácie pre prácu s medzinár. intelektovým testom
2004Slov. psychoterapeutická spol., Suicidialita – diagnostika, terapia, prevencia
2002SŠPP Košice, Odborný seminár špec. – pedagogickej diagnostiky
1995Slovenská komora psychológov, Osvedčenie o psychologickej a terapeutickej činnosti
1992Slovenská psychoterapeutická spoločnosť – Dr. Cardelle, Integratívna psychoterapia
1992Slovenská psychoterapeutická spoločnosť, Kognitívno – behaviorálna teória depresie
1991Slovenská psychoterapeutická spoločnosť – Dr. Cardelle, Výcvik sociálnych zručností vo vedení učiteľských skupín
1991Roth, Verny, Procesorientovaná psychológia
1991CONTURA – Dr. Beleš, Tréning asertivity II.
1991CONTURA – Dr. Beleš, Tréning asertivity I.
1991Educational and Research Institute, Kurz sociálnej interakcie a psychickej kondície
1989Slovenská psychoterapeutická spoločnosť, Autogénny tréning
1986Doc. S. Kratochvíl, Kurz hypnózy

Členstvo

  • registrácia v Slovenskej komore psychológov
  • členstvo v Asociácii školských psychológov
  • registrácia v Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti

Prax

  • psychologická prax – 33 rokov
  • pedagogická prax – 12 rokov
  • súdno – znalecká činnosť v odbore psychológia – 24 rokov