MENU

PaedDr. Emília POPJÁK PETKOVÁ – špeciálny pedagóg, psychopéd

Vzdelanie

2009Katolícka univerzita v Ružomberku – Pedagogická fakulta – štátna rigorózna skúška v odbore učiteľstvo, titul doktor (PaedDr.)
2003Prešovská univerzita v Prešove – Pedagogická fakulta – Pedagogika mentálne postihnutých
1987UPJŠ v Košiciach – Pedagogická fakulta v Prešove – odbor – učiteľstvo I. stupňa ZŠ, rozšírené o výtvarnú výchovu.

Ďalšie vzdelávanie, kurzy a školenia

2013osvedčenie – Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov. MPC Bratislava
2013Osvedčenie – Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov. MPC Bratislava
máj 2011Dôsledky zdravotného postihnutia na duchovný rast detí a mládeže. Integrované vzdelávanie detí so zdravotným postihnutím) Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie Bratislava pod vedením Prof. Jozef Tiňo, DrSc. a MUDr. Mária Orgonášová PhD.
2009osvedčenie – Centrum vzdelávania, poradenstva a komunikácie, Trnava, AUTIZMUS II, Prešov
2009osvedčenie – Ľahká mozgová disfunkcia, (Emmerlingová) Bardejov
2008osvedčenie – Centrum vzdelávania, poradenstva a komunikácie, Trnava, AUTIZMUS I
2008osvedčenie – Diagnostika matematických zručností, (Novák) Poprad
2008certifikát – Špecializované poradenské a edukačné centrum v oblasti psychológie a špeciálnej pedagogiky
Hlohovec Stimulačný program pre predškolské zariadenia „Cez rozprávku do školy“
2008osvedčenie – Etická výchova 1. stupeň ZŠ MPC v Prešove
2007osvedčenie – Práca s osobným PC pri reedukácii NKS, (Maňková, Vaníková) Prešov
2007osvedčenie – Diagnostika VPU a VPS, (Čianporová, Trojanová) Poprad
2007osvedčenie – Možnosti pomoci integrovaným žiakom v ZŠ“ MPC v PO
2007osvedčenie – Základy terapie pevným objatím“, (Prekopová, Šturma, Šuba) Liptovský Hrádok
2006osvedčenie – Logopédia v školskej praxi“ MPC v Prešove
2006odborno-praktický seminár „dysgrafia – dysortografia“ PPP v Bardejove
2004certifikát – Odborno-praktický seminár špeciálno-pedagogickej diagnostiky a poradenstva – poruchy učenia, Košice
2004certifikát – Školský špeciálny pedagóg v praxi, Košice
2003certifikát – Individuálny výchovno-vzdelávací plán, Košice
2002absolvovanie kurzu – Raná logopedická intervencia – tréning rodičov, Bratislava
2001absolvovanie kurzu – Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina, Bratislava
1997osvedčenie o I. kvalifikačnej skúške MPC v Prešove
1995certifikát – Výchova k zdravému životnému štýlu, Bratislava

Prax

  • pedagogická prax – 23 rokov
  • špeciálnopedagogická prax – 10 rokov