MENU

Mgr. Zuzana KOČIŠOVÁ – liečebný pedagóg, arteterapeut

Vzdelanie

2013Univerzita Komenského v Bratislave – Liečebná pedagogika. Ukončený 2. stupeň vysokoškolského vzdelania

Ďalšie vzdelávanie, kurzy a školenia

2018Kurz Bazálna stimulácia – prehlbujúci kurz. INSTITUT Bazální stimulace®.
2018Odborný seminár: Reflexívne terapie a supervíza
2018Odborný seminár: Skríning PAS u detí raného veku.
2018Výcvik Bilaterálna integrácia. Avare. Shiela Dobie. Andrew Dalziell
2017Výcvik v sluchovej stimulácii Benaudira II.
2017Vzdelávanie odborníkov v oblasti včasnej intervencie. Socia – moduly
2017Nadstavbový kurz Bazálnej stimulácie, Institut Bazální stimulace Frýdek-Místek
2017Stimulačný program Mirabilis pre deti vo veku 3 – 6 rokov, Korekčný program Mirabilis pre žiakov so ŠVVP na I. stupni Z Š
2017Korekčný program Mirabilis  pre žiakov so ŠVVP na I. stupni ZŠ
2017Špeciálno-pedagogická diagnostika školskej zrelosti
2017Psychomotorický vývin ako prediktor schopnosti jesť a piť, Centrum včasnej intervencie
2017Videotrénink interakcíí – úvod do metódy
2016Výcvik v sluchovej stimulácii Benaudira – lektor Holger Raddatz, FAScinujúce deti.
2016Výcvik– Senzomotorický test organickej zrelosti od veku 5. rokov od BHRG Foundation. Lektor: Anita Madacs. Bratislava
2016Snoezelen v praxi. Špecifiká práce v multisenzorickom prostredí. Lektor: PaedDr. Jana Hrčová. Zlatovce-Trenčín
2016Kurz Bazálna stimulácia. INSTITUTem Bazální stimulace®. Nové Mesto nad Váhom
2016Komunikácia detí s autizmom I. II. III. Lektorka: Mgr. Lívia Michnovičová. Prešov
2016Senzorická integrácia v špeciálnej pedagogike. Lektor: PaedDr. Jana Hrčová. Bratislava
2016Vzdelávanie vo včasnej intervencii modul I a II. Liptovský Mikuláš
2015Aplikovaná behaviorálna analýza (ABA)  – šanca pre lepšiu budúcnosť detí s PAS a inými vývinovými poruchami. Bratislava
2015Deficity čiastkových funkcií ako príčina porúch učenia, správania a koncentrácie – metóda Dr.Sindelar. Sindelar tréner
2015Metóda rozvíjajúceho pohybu V. Sherborn, Prešov
2015Projekt iPad pre učiteľov, Bratislava
2015Odborný seminár z cyklu Rovnosť príležitostí detí so špeciálnymi potrebami v prístupe k vzdelaniu
2015Vývin a stimulácia zraku od narodenia do 6 rokov veku
2015Základy metódy Senzorickej integrácie, Praha
2015Lektorovanie odborného semináru Senzorická integrácia pre pomáhajúce profesie a rodičov, Nová Dubnica
2014Poruchy učenia v kontexte špeciálnopedagogického poradenstva, Topoľčany
2014Dobrovoľnícka škola. Formácia dobrovoľníkov zameraná na oblasť psychológie, sociálnych zručností, projektový manažment, tímovú prácu a vodcovstvo. Organizovné nadáciou Ekopolis v spolupráci s o. z. Prameň radosti, nadáciou pre deti Slovenska a nadáciou pre sociálne zmeny SOCI
2013Arteterapeutický výcvik. Intervencia umením – arteterapia v procese socializácie, reedukácie, výchovy a liečby. Dvojročné štúdium akreditované Ministerstvom školstva. Inštitút vzdelávania v arteterapii, Terra Terapeutica
2012Kurz školského programu INPP. Avare Bratislava
september 2010 – júl 2011Odborná stáž a dobrovoľníctvo v Holandsku. EVS (European voluntary service – pod záštitou Ministerstva škostva Slovenskej republiky, európskeho parlamentu a európskej komisie ) na týchto pracovných miestach v Holandsku:   • Kiwili – centrum pre ergoterapiu a senzorickú integráciu, assistencia pri terapii
• Frion – denné centrum pre ľudí s mentálnym postihnutím, vedenie skupinovej terapie
• ´t Hoefijzer – terapia jazdou na koni pre mentálne a fyzicky handikepovaných
• Scouting Nederland
• ´t Wasdom – centrum pre mladých, práca so skupinou
• Mozäiek basis school – základná škola – práca v triede s integrovaným dievčatkom s Downovým syndrómom
2009Akreditované vzdelávanie k problematike autizmu (Dom sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých)
2009Kurz posúnkovho jazyka pre začiatočníkov – KCNS (Kresťanské centrum nepočujúcich Slovenska)

Členstvo

Asociácia liečebných pedagógov v SR

Prax

Liečebnopedagogická prax – 4 roky