MENU

Mgr. Kamila KRAMÁROVÁ – psychológ, INPP terapeut,  JIAS terapeut

Vzdelanie

2010Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Psychológia

Ďalšie vzdelávanie, kurzy a školenia

2019Absolvovaný EEG Biofeedback kurz pre profesionálov v Prešove
2018Reflexné umelecké terapie na Slovensku a význam ich supervízie. Odborný garant: Prof. PaedDr. Jaroslava Anna Šicková – Fabrici, akad. Sculptor, PhD.
2018Skríning porúch autistického spektra u detí raného veku
2018Teória bilaterálnej integrácie, diagnostika a pohybový program
2017Ergoterapia vo včasnej starostlivosti o dieťa s rizikovým vývinom
2017Johansenova Individualizovaná Auditívna Stimulácia, Lektor: Dr. Kjeld Johansen, Mgr. Katarína Sipos Centrum AVARE, s.r.o.
2017Psychomotorický vývin ako prediktor schopnosti jesť a piť, Lektor: PaedDr. B. Búnová, PhD. Centrum včasnej intervencie
2017Systemická terapia očí, Lektor: Marianne Wiendl, Centrum AVARE, s.r.o
2016Sluchový tréning postavený na hudbe, individualizovaný špecificky podľa hemisferálnej preferencie a frekvencií počutia. Johansenova Individualizovaná Auditívna Stimulácia. Bratislava
2015Komunikácia a deti s autizmom. Prešov
2015Odborné štúdium INPP metódy pod vedením licencovaných odborníkov; INPP Terapia neuromotorickej nezrelosti. Bratislava
2015Účastník workshopu metodiky NTC 1. stupňa; Systém učenia NTC. Prešov
2015Integratívny korekčný program pre deti s ADHD
2015Vývin a stimulácia zraku od narodenia do 6 rokov veku. Prešov
2014Odborný seminár zameraný na komplexné priblíženie funkcie frontálneho laloka a spôsob jeho vyšetrovania; Neuropsychologické praktikum II . Bratislava
2013Senzorická integrácia a Snoezelen. Bratislava
2013Vývinové škály, Vyšetrenie psychomotorického vývinu detí do 3 rokov. Odborný seminár. Bratislava
2012Vývinová škála Nancy Bayley I. – upravená pre slabozraké deti. Odborné vzdelávanie zamerané na systém diagnostiky, základný výcvik pre prax, Žilina
2012Odborného školenie orientované na špecializovanú skríningovú diagnostiku a intervenčný pohybový program; INPP Školský program. Bratislava
2012Odborný kurz Impulzívne, nepozorné a hyperaktívne dieťa v materskej a základnej škole, Žilina
2011WJ IE examiner – Woodcock-Johnson International Edition, test of Cognitive Abilities. Získanie kvalifikácie pre prácu s medzinárodným intelektovým testom, Poprad
2009Odborný školenie zamerané na Psychologické posudzovanie vierohodnosti. Košice
2009Odborný kurz zameraný na použitie, diagnostiku a interpretáciu projektívneho testu – Baum test, Košice
2007Odborný kurz z oblasti vedeckej metodológie; Centrum vzdelávania doktorandov PF UMB, Banská Bystrica

Prax

Psychlogická prax – 6 rokov