MENU

Mgr. Júlia HRICEKOVÁšpeciálny pedagóg

Vzdelanie

2014špeciálna pedagogika- poradenstvo, Univerzita Komenského, Bratislava
2004učiteľstvo -slovenský jazyk, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
2000učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov náboženská výchova- etická výchova, Univerzita Komenského Bratislava
1997bakalárske vzdelanie v odbore vychovávateľstvo, Prešovská univerzita v Prešove

Ďalšie vzdelávanie, kurzy a školenia

2014 – 2018kreditné vzdelávania v oblasti informatizácie v školstve, čitateľskej gramotnosti, finančnej gramotnosti, cieľov vyučovacieho procesu
2012Modernizácia vzdelávacieho procesu v slovenskom jazyku, projekt MŠ
2008osvedčenie o II. kvalifikačnej skúške, MPC Prešov

Prax

  • pedagogická prax – 24 rokov
  • špeciálnopedagogická prax – 5 roky