MENU

Mgr. Alena ŽELINSKÁ

špeciálny pedagóg, etopéd

Vzdelanie

2007Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta – rozšírenie pedagogickej spôsobilosti Učiteľstvo pre špeciálne školy – špecializácia – pedagogika pre emocionálne a sociálne (psychosociálne) narušených
1994Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta pedagogická v Prešove, Učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy s prehĺbenou telesnou výchovou

Ďalšie vzdelávanie, kurzy a školenia

máj 2011Dôsledky zdravotného postihnutia na duchovný rast detí a mládeže. Integrované vzdelávanie detí so zdravotným postihnutím) Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie Bratislava pod vedením Prof. Jozef Tiňo, DrSc. a MUDr. Mária Orgonášová PhD.
2008Metodicko-pedagogické centrum v Prešove – II. kvalifikačná skúška o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pre pedagogických zamestnancov, Školská integrácia – pomoc pre tých, ktorí to potrebujú
2008Špecializované poradenské a edukačné centrum v oblasti psychológie a špeciálnej pedagogiky Hlohovec – Stimulačné programy pre predškolské zariadenia „Cez rozprávku do školy“
2008Centrum vzdelávania, poradenstva a komunikácie Trnava – AUTIZMUS
2008Združenie pre augmentatívu a alternatívnu komunikáciu Zvolen – Diagnostika matematických zručností
2007Združenie pre augmentatívnu a alternatívnu komunikáciu Zvolen – Metodika rozvíjania základných matematických predstáv
2007Združenia pre augmentatívnu a alternatívnu komunikáciu Zvolen – Práca s osobným počítačom ako podporná podporná metóda pri reedukácii narušenej komunikačnej schopnosti
2007Združenie pre augmentatívnu a alternatívnu komunikáciu Zvolen – Diagnostika vývinových porúch učenia a správania
2007Metodicko-pedagogické centrum v Prešove – Priebežné vzdelávanie – Možnosti pomoci integrovaným žiakom v základných školách
2003Metodicko-pedagogické centrum v Prešove I. kvalifikačná skúška o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov

Prax

  • pedagogická prax – 21 rokov
  • špeciálnopedagogická prax – 7 rokov