MENU

PaedDr. Anna ČEGIŇOVÁ

špeciálny pedagóg, psychopéd Vzdelanie 2011 UNIVERZITA  KOMENSKÉHO  BRATISLAVE – Pedagogická fakulta, Katedra špeciálnej pedagogiky  – štátna rigorózna skúška, titul – PaedDr.  (Doktor pedagogiky) 2007 Univerzita KOMENSKÉHO v BRATISLAVE, špecializácia: PEDAGOGIKA MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH 2006 Metodicko-pedagogické centrum v Prešove, Osvedčenie o I. kvalifikačnej skúške 2004 Univerzita Konštantína FILOZOFA V NITRE, odbor PEDAGOGIKA, titul Magister (Mgr.) 2002 Univerzita Mateja BELA v BANSKEJ BYSTRICI, odbor PEDAGOGIKA, titul Bakalár (Bc.) Ďalšie vzdelávanie, kurzy a školenia 2017 Korekčný program Mirabilis pre žiakov so ŠVVP na I. stupni ZŠ. Lopušná Dolina  máj 2017. Lektorka Mgr. Svetlana Sítová –  odborný garant. 2016 TABLEXIA nápravy dyslexie pre žiakov na II. stupni ZŠ: Tréning kognitívnych schopností. Prešov. Lektorky: Jana Černá, Andrea Šičková 2016 Komunikácia detí s autizmom I. II. III. Prešov. Lektorka: Mgr. Lívia Michnovičová, špeciálna pedagogička 2016 Aplikovaná behaviorálna analýza (ABA)  pre sociálnu inklúziu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacimi potrebami (SVVP). PU Prešov 2016 „Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B. EĽKONINA “ grafémová etapa, Bratislava. Lektorky: Prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. PaedDr. Zita Sumegiová 2015 Osvedčenie. Odborný kurz ďalšieho vzdelávania „ Ja na to mám“, Doc. PaedDr. Erik Žovinec, PhD. lektor. Hlohovec AVC v spolupráci s Katedrou ped. PF UKF v Nitre, Dys Centrum Praha 2015 Osvedčenie. Základný kurz Hejného vyučovacej metódy v matematike. Indícia, n. o. Bratislava 2015 […]
Read More ›

PhDr. Jaroslav DŽUNDA

psychológ Vzdelanie 1982 Univerzita Komenského v Bratislave – štátna rigorózna skúška v odbore psychológia 1980 Univerzita Karlova v Prahe – Filozofická fakulta – postgraduálne štúdium 1975 UPJŠ v Košiciach – Filozofická fakulta – katedra odbornej psychológie   Ďalšie vzdelávanie, kurzy a školenia 2015 Integratívny korekčný program pre deti s ADHD, Lektor:  PhDr. Nora Gavendová 2015 Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti), Lektor: Mgr. Monika Siváková, Metodicko-pedagogické centrum, RP Prešov 2015 Vývin a stimulácia zraku od narodenia do 6 rokov veku 2012 Impulzívne, nepozorné a hyperaktívne dieťa v materskej a základnej   škole. Žilina – odborný lektor a garant PhDr. Jana Swierkoszová. 2012 Biofeedback srdcovej variability a jeho využitie v praxi – zážitkový     seminár. Banská Bystrica – lektor: Mgr. Zaskalan. 2012 Poruchy učenia, správania, koncentrácie pozornosti, ADHD, ADD,    Aspergerov syndróm a ich neurofyziologické príčiny. Bratislava – lektor:        Mgr. Katarína Sipos. 2011 KUPOZ – program na koncentráciu pozornosti. Akreditácia MŠMT č. j.: 29 321/2009-25, lektor: Paula Kuncová 2010 Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. EĽKONINA, Košice 2010 Centrum vzdelávania, poradenstva a komunikácie, Trnava AUTIZMUS II 2009 Kurz – KUPREV – Primárny preventívny program pre deti, lektor: Paula Kuncová FF UK Praha; Liptovský Mikuláš 2009 Kurzy a certifikát pre […]
Read More ›

PhDr. Katarína STAŠÁKOVÁ

riaditeľka SCŠPP psychológ, špeciálny pedagóg Vzdelanie 2008 MPC Prešov, Príprava vedúcich ped. zamestnancov 2003 Ped. F. UK Bratislava, Rozširujúce štúdiu špeciálnej pedagogiky 1992 FF UPJŠ Košice, Doplňujúce pedagogické štúdium 1989 FF UPJŠ Košice, Postgraduálne štúdium – poradenská psychológia 1984 FFUPJŠ Košice, Štátna rigorózna skúška 1983 FF UPJŠ Košice, vysokoškolské štúdium psychológie   Ďalšie vzdelávanie, kurzy a školenia 2015 Vývin a stimulácia zraku od narodenia do 6 rokov veku 2015 Integratívny korekčný program pre deti s ADHD, Lektor:  PhDr. Nora Gavendová 2015 Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti), Metodicko pedagogické centrum, RP Prešov 2014 – 2015 Vzdelávací program – Diagnostika a terapia deficitov dielčich funkcií- metóda Sindelar Modul 1,2, 3,4,5 2013 Kurz vzdelávania senzorickej integrácie 2012 Intenzívny kurz Filozofia pre deti – teoretické východiska na využívanie dialogických metód v edukačnom procese a na praktický nácvik vedenia dialógu v skupine. Juhočeská univerzita v Českých Budějoviciach. 2012 Impulzívne, nepozorné a hyperaktívne dieťa v materskej a základnej   škole. Žilina – odborný lektor a garant: PhDr. Jana Swierkoszová 2011 Bezbariérové navrhovanie školských zariadení. CEDA – Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania, Fakulta Architektúry – Slovenská  technická univerzita v Bratislave. . OSVEDČENIE máj 2011 Dôsledky zdravotného postihnutia na duchovný rast detí a mládeže. Integrované vzdelávanie detí so […]
Read More ›

O nás

Poskytujeme komplexnú odbornú starostlivosť Zdravotne znevýhodneným deťom a žiakom so zdravotným postihnutím: mentálnym postihnutím sluchovým postihnutím zrakovým postihnutím telesným postihnutím s narušenou komunikačnou schopnosťou s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi poruchami s viacnásobným postihnutím. Žiakom s vývinovými poruchami žiakom s vývinovými poruchami učenia (VPU). správania (s poruchou aktivity a pozornosti – ADHD, ADD). Kto poskytuje: psychológovia : špeciálni pedagógovia psychopédi – v odbore starostlivosti o osoby mentálne postihnuté: PaedDr. Anna ČegiňováPaedDr. Emília PetkováPhDr. Katarína Stašaková etopédi – v odbore starostlivosti o sociálne narušené deti a mládež: Mgr. Milada Mlynárová  poradenstvo: Mgr. Mária Hriceková logopéd: Mgr. Lenka Gajdošová liečebný pedagóg: Mgr. Zuzana Kočišová sociálne pracovníčky: PhDr. Denisa Demjanovičová, Mgr. Tatiana Olejárová Naše materiálne a technické vybavenie: bezbariérový prístup bezbariérová miestnosť zmyslová záhrada interaktívne tabule na reedukácie testové a dotazníkové techniky v elektronickej podobe reedukačné pomôcky a pracovné listy v elektronickej podobe využívané aj mimo SCŠPP rehabilitačno-terapeutické kreslo a ďalšie rehabilitačné pomôcky
Read More ›

ÚVOD

Sme školské zariadenie špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré bolo zriadené dňa 4. 9. 2006, do siete škôl a školských zariadení bolo zaradené od 1. 9. 2007. Zriaďovateľom bola PhDr. Katarína Stašaková. Od 1. 3. 2011 sa zriaďovateľom stalo o. z. CESTY NÁDEJE Zabezpečujeme odbornú starostlivosť zdravotne znevýhodneným deťom a zdravotným postihnutím ohrozeným deťom a mládeži Prioritné zameranie je na deti a mládež s mentálnym postihnutím a vývinovými poruchami učenia a správania – ADHD, ADD, ich rodičom a učiteľom. No dokážeme zabezpečiť odbornú starostlivosť pre všetky druhy, stupne a kombinácie postihnutí, čiže pre deti s telesným, zrakovým, sluchovým, rečovým, mentálnym a viacnásobným postihnutím, tiež pre deti trpiace autizmom. Venujeme sa všetkým vekovým kategóriám detí a mládeže od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie, čiže deti sú v našej starostlivosti od raného veku až do ukončenia vzdelávacieho procesu O klientov sa stará tím kvalifikovaných odborníkov z oblasti psychológie, špeciálnej pedagogiky, liečebnej pedagogiky, logopédie a sociálnej práce Naši odborní pracovníci pracujú prevažne v teréne, navštevujú zariadenia, kde sú deti vzdelávané, a ktoré sú pre dieťa prirodzenejším prostredím, čím získavajú celistvý obraz o situácii klienta Zabezpečujeme komplexný servis, diagnostický, ale aj následnú starostlivosť (terapia, stimulácia, reedukácia, psychoterapia, poradenstvo, sociálna rehabilitácia ) Poskytujeme poradenský, metodicko-konzultačný servis […]
Read More ›

Ahoj svet!

Vitajte vo WordPress. Toto je váš prvý článok. Môžete ho upraviť alebo vymazať a potom už len začať písať!
Read More ›