MENU

Špeciálnopedagogické a liečebnopedagogické služby

Špeciálno-pedagogické služby Odborno špeciálno – pedagogická diagnostika • s využitím štandardizovaných špeciálno – pedagogických testov v ponuke SCŠPP. • metódou B. Sindelar, na zistenie deficitov čiastkových funkcii od troch rokov po dospelosť. • starších žiakov metodikou ČI(s)TA. • žiakov, kt. komunikujú rómskym dialektom. • Vyšetrenie a odporúčanie pri úprave maturitnej skúšky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Zostavenie a odborné vedenie tréningového programu (pracovné zošity) podľa metódy B. Sindelar.   Špeciálno-pedagogické korektívne a reedukačné postupy Tréning oslabenia deficitov čiastkových funkcii – príčiny porúch učenia, správania a koncentrácie Metóda Dr. Sindelar. Špeciálno – pedagogická starostlivosť o žiakov so zdravotným znevýhodnením. Odborná metodická a materiálno – technická pomoc rodičom detí so zdravotným znevýhodnením a viacnásobným postihnutím. Pomoc pri tvorbe individuálno výchovno – vzdelávacieho programov pre klientov SCŠPP, hlavne v školách kde nie je ŠŠP Využívanie interaktívnej tabule v procese reedukácie a terapie porúch učenia. Metodická pomoc pedagógom a zákonným zástupcom detí žiakom so ŠVVP- špeciálno – pedagogické poradenstvo. Špeciálno-pedagogické programy Fonematické uvedomovanie podľa D. B. Eľkonina Z rozprávky do rozprávky podľa A. Lazíkovej Tréningový program (pracovné zošity) podľa metódy B. Sindelar KUPREV – rozvoj sociálnych zručnosti KUPOZ – program na koncentráciu pozornosti FIE Feuersteinova metóda inštrumentálneho obohacovania Ja na to mám (pre žiakov […]
Read More ›

Psychologické služby

0
1344
0
psychologická diagnostika a rediagnostika terapeutická činnosť odborná poradenská činnosť pomoc v krízových situáciach profesijná orientácia zdravotne znevýhodnených žiakov prednášková a preventívna činnosť pre žiakov, zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov skupinové výcvikové programy pre žiakov a pedagogických zamestnancov odborná a metodická činnosť v procese integrácie žiakov v MŠ, ZŠ, SŠ tvorba a realizácia projektov a vzdelávacích programov tréningové programy tvorba metodických materiálov pre deti a mládež a rodičov a učiteľov
Read More ›

Kontakty

PhDr. Katarína Stašáková riaditeľka SCŠPP psychológ, špeciálny pedagóg, tréner Sindelar Tel./fax : +421(0)54 474 4506 Mobil: + 421(0)0902 722 799 e-mail: ssppstasakova@centrum.sk Odborní zamestnanci PhDr. Jaroslav Džunda psychológ, terapeut Tel./fax : +421(0)54 474 4506 Mobil: + 421(0)948 040 413 Mgr. Kamila Chovancová psychologička, tréner INPP, JIAS terapeut Tel./fax : +421(0)54 474 4506 Mobil: + 421(0)948 951 510 PaedDr. Anna Čegiňová špeciálny pedagóg – psychopéd, tréner Sindelar Tel./fax : +421(0)54 474 4506 Mobil: + 421(0)948 040 401 e-mail: ceginova.anna@gmail.com Mgr. Zuzana Kočišová liečebný pedagóg, arteterapeut, tréner Sindelar Tel./fax : +421(0)54 474 4506 Mobil: + 421(0)948 440 880 Mgr. Lenka Gajdošová logopéd, tréner Sindelar Mobil: +421(0)948 233 711 Mgr. Denisa Demjanovičová sociálna pracovníčka, projektový manager Tel./fax : +421(0)54 474 4506 Mobil: + 421(0)948 324 855 Externí odborní zamestnanci PaedDr. Emília Petková špeciálny pedagóg – psychopéd Tel./fax : +421(0)54 474 4506 Mobil: + 421(0)905 509 780 Mgr. Milada Mlynárová špeciálny pedagóg – etopéd Tel./fax : +421(0)54 474 4506 Mobil: + 421(0)905 509 780
Read More ›