MENU

Logopedické služby

diagnostika a rediagnostika rôznych druhov narušenej komunikačnej schopnosti žiakov a detí už od dvoch rokov skupinová a individuálna terapia rôznych druhov narušenej komunikačnej schopnosti poradenská činnosť pre deti, žiakov rodičov a učiteľov konzultačná činnosť s učiteľmi, rodičmi, výchovnými pracovníkmi a inými odborníkmi tvorba metodických materiálov, pracovných listov, informačných letáčikov
Read More ›

Špeciálnopedagogické a liečebnopedagogické služby

Špeciálno-pedagogické služby Odborno špeciálno – pedagogická diagnostika • s využitím štandardizovaných špeciálno – pedagogických testov v ponuke SCŠPP. • metódou B. Sindelar, na zistenie deficitov čiastkových funkcii od troch rokov po dospelosť. • starších žiakov metodikou ČI(s)TA. • žiakov, kt. komunikujú rómskym dialektom. • Vyšetrenie a odporúčanie pri úprave maturitnej skúšky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Zostavenie a odborné vedenie tréningového programu (pracovné zošity) podľa metódy B. Sindelar.   Špeciálno-pedagogické korektívne a reedukačné postupy Tréning oslabenia deficitov čiastkových funkcii – príčiny porúch učenia, správania a koncentrácie Metóda Dr. Sindelar. Špeciálno – pedagogická starostlivosť o žiakov so zdravotným znevýhodnením. Odborná metodická a materiálno – technická pomoc rodičom detí so zdravotným znevýhodnením a viacnásobným postihnutím. Pomoc pri tvorbe individuálno výchovno – vzdelávacieho programov pre klientov SCŠPP, hlavne v školách kde nie je ŠŠP Využívanie interaktívnej tabule v procese reedukácie a terapie porúch učenia. Metodická pomoc pedagógom a zákonným zástupcom detí žiakom so ŠVVP- špeciálno – pedagogické poradenstvo. Špeciálno-pedagogické programy Fonematické uvedomovanie podľa D. B. Eľkonina Z rozprávky do rozprávky podľa A. Lazíkovej Tréningový program (pracovné zošity) podľa metódy B. Sindelar KUPREV – rozvoj sociálnych zručnosti KUPOZ – program na koncentráciu pozornosti FIE Feuersteinova metóda inštrumentálneho obohacovania Ja na to mám (pre žiakov […]
Read More ›

Psychologické služby

0
1620
0
psychologická diagnostika a rediagnostika terapeutická činnosť odborná poradenská činnosť pomoc v krízových situáciach profesijná orientácia zdravotne znevýhodnených žiakov prednášková a preventívna činnosť pre žiakov, zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov skupinové výcvikové programy pre žiakov a pedagogických zamestnancov odborná a metodická činnosť v procese integrácie žiakov v MŠ, ZŠ, SŠ tvorba a realizácia projektov a vzdelávacích programov tréningové programy tvorba metodických materiálov pre deti a mládež a rodičov a učiteľov
Read More ›

Kontakty

PhDr. Katarína Stašáková riaditeľka SCŠPP psychológ, špeciálny pedagóg, tréner Sindelar Tel./fax : +421(0)54 474 4506 Mobil: + 421(0)0902 722 799 e-mail: ssppstasakova@centrum.sk Odborní zamestnanci PhDr. Jaroslav Džunda psychológ, terapeut Tel./fax : +421(0)54 474 4506 Mobil: + 421(0)948 040 413 Mgr. Kamila Chovancová psychologička, tréner INPP, JIAS terapeut Tel./fax : +421(0)54 474 4506 Mobil: + 421(0)948 951 510 PaedDr. Anna Čegiňová špeciálny pedagóg – psychopéd, tréner Sindelar Tel./fax : +421(0)54 474 4506 Mobil: + 421(0)948 040 401 e-mail: ceginova.anna@gmail.com Mgr. Zuzana Kočišová liečebný pedagóg, arteterapeut, tréner Sindelar Tel./fax : +421(0)54 474 4506 Mobil: + 421(0)948 440 880 Mgr. Lenka Gajdošová logopéd, tréner Sindelar Mobil: +421(0)948 233 711 Mgr. Denisa Demjanovičová sociálna pracovníčka, projektový manager Tel./fax : +421(0)54 474 4506 Mobil: + 421(0)948 324 855 Externí odborní zamestnanci PaedDr. Emília Petková špeciálny pedagóg – psychopéd Tel./fax : +421(0)54 474 4506 Mobil: + 421(0)905 509 780 Mgr. Milada Mlynárová špeciálny pedagóg – etopéd Tel./fax : +421(0)54 474 4506 Mobil: + 421(0)905 509 780
Read More ›

Mgr. Milada MLYNÁROVÁ

špeciálny pedagóg, etopéd Vzdelanie 2007 Vysvedčenie o rozšírení pedagogickej spôsobilosti – učiteľstvo pre špeciálne školy v špecializácii pedagogika emocionálne a sociálne (psychosociálne) narušených – Prešovská univerzita v Prešove, fakulta pedagogická 1994 Osvedčenie o štátnej skúške – Etická výchova – Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Pedagogická fakulta v Prešove 1982 Diplom v odbore – učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov : ruský jazyk a literatúra, občianska náuka – Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Pedagogická fakulta v Prešove Ďalšie vzdelávanie, kurzy a školenia 2009 osvedčenie – Centrum vzdelávania, poradenstva a komunikácie, Trnava, AUTIZMUS II, Prešov 2008 Diplom – Certicate s názvom Stimulačný program Cez rozprávku do školy autorky A. Lazíkovej – Libra n.o., Hlohovec 2004 osvedčenie o absolvovaní priebežného vzdelávania so zameraním na „Primárnu prevenciu drogovej závislosti a školskú prevenciu detí a mládeže pred negatívnymi javmi“- Metodické centrum Prešov 1999 osvedčenie o II. kvalifikačnej skúške – Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity 1999 osvedčenie za metodický výcvik „Prvé kroky“ – Nadácia Milana Šimečku, Bratislava Prax pedagogická prax – 31 rokov špeciálnopedagogická prax – 6 rokov
Read More ›

PaedDr. Emília POPJAK-PETKOVÁ

špeciálny pedagóg, psychopéd Vzdelanie 2009 Katolícka univerzita v Ružomberku – Pedagogická fakulta – štátna rigorózna skúška v odbore učiteľstvo, titul doktor (PaedDr.) 2003 Prešovská univerzita v Prešove – Pedagogická fakulta – Pedagogika mentálne postihnutých 1987 UPJŠ v Košiciach – Pedagogická fakulta v Prešove – odbor – učiteľstvo I. stupňa ZŠ, rozšírené o výtvarnú výchovu. Ďalšie vzdelávanie, kurzy a školenia 2013 osvedčenie – Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov. MPC Bratislava 2013 Osvedčenie – Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov. MPC Bratislava máj 2011 Dôsledky zdravotného postihnutia na duchovný rast detí a mládeže. Integrované vzdelávanie detí so zdravotným postihnutím) Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie Bratislava pod vedením Prof. Jozef Tiňo, DrSc. a MUDr. Mária Orgonášová PhD. 2009 osvedčenie – Centrum vzdelávania, poradenstva a komunikácie, Trnava, AUTIZMUS II, Prešov 2009 osvedčenie – Ľahká mozgová disfunkcia, (Emmerlingová) Bardejov 2008 osvedčenie – Centrum vzdelávania, poradenstva a komunikácie, Trnava, AUTIZMUS I 2008 osvedčenie – Diagnostika matematických zručností, (Novák) Poprad 2008 certifikát – Špecializované poradenské a edukačné centrum v oblasti psychológie a špeciálnej pedagogiky Hlohovec Stimulačný program pre predškolské zariadenia „Cez rozprávku do školy“ 2008 osvedčenie – Etická výchova 1. stupeň ZŠ MPC v Prešove 2007 osvedčenie – […]
Read More ›

PhDr. Denisa DEMJANOVIČOVÁ

sociálna pedagogička a pracovníčka, projektová manažérka  Vzdelanie 2005 Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Katedra rómskej kultúry, odbor – Sociálna práca so zameraním na rómske etnikum, Štátna skúška z predmetov: Rómska kultúra, Sociálna politika, Teória sociálnej práce, Metódy sociálnej práce 2000 Hotelová akadémia, Veterná 16, Bardejov (maturita: angličtina, nemčina, slovenčina, účtovníctvo, odborné predmety) Absolvované školenia 2017 Základy správy registratúry a Registratúrny denník 2015 Tréning trénerov: Nestaň sa otrokom! – prevencia obchodovania s ľuďmi (Medzinárodná organizácia pre migráciu – IOM) 2014-2015 Kvalifikačné vzdelávanie pre vychovávateľov a pedagogických asistentov v školách a školských zariadeniach (Metodicko-pedagogické centrum v Prešove) 2013 Systemická muzikoterapia v praxi ako zdroj zdravia (Muzikoterapeutický kurz so Zdenkom Šimanovským) 2009 Muzikoterapia ako životná cesta, (Muzikoterapeutický kurz s Matějom Lipským) 2006 Odborné školenie v rámci projektu „Posilnenie regionálnych a lokálnych kapacít pre riadenie a realizáciu pomoci zo štrukturálnych fondov“ 2006 Vzdelávací kurz: „Projektový manažment v rámci projektu ESF „Efektívnym využitím projektového manažmentu a fondov EÚ k pozdvihnutiu Spiša“ Prax v obore sociálna práca 11/2012 – trvá  Sociálna pedagogička, sociálna pracovníčka, projektová manažérka; Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Kutuzovova 32, Bardejov 03/2008 – 06/2011 Regionálny poradca MPSVaR pre Európsky sociálny fond v Prešove 06/2007 – 12/2007 sociálna pracovníčka, manažérka Caffeterie v Bussines centre […]
Read More ›

Mgr. Zuzana KOČIŠOVÁ

liečebný pedagóg, arteterapeut  Vzdelanie 2013 Univerzita Komenského v Bratislave – Liečebná pedagogika. Ukončený 2. stupeň vysokoškolského vzdelania Ďalšie vzdelávanie, kurzy a školenia 2017 Vzdelávanie odborníkov v oblasti včasnej intervencie 2017 Nadstavbový kurz Bazálnej stimulácie 2017 Stimulačný program Mirabilis pre deti vo veku 3 – 6 rokov 2017 Korekčný program Mirabilis  pre žiakov so ŠVVP na I. stupni ZŠ 2017 Špeciálno-pedagogická diagnostika školskej zrelosti 2017 Psychomotorický vývin ako prediktor schopnosti jesť a piť 2017 Videotréning interakcíí 2016 Výcvik v sluchovej stimulácii Benaudira 2016 Výcvik– Senzomotorický test organickej zrelosti od veku 5. rokov od BHRG Foundation. Lektor: Anita Madacs. Bratislava 2016 Snoezelen v praxi. Špecifiká práce v multisenzorickom prostredí. Lektor: PaedDr. Jana Hrčová. Zlatovce-Trenčín 2016 Kurz Bazálna stimulácia. INSTITUTem Bazální stimulace®. Nové Mesto nad Váhom 2016 Komunikácia detí s autizmom I. II. III. Lektorka: Mgr. Lívia Michnovičová. Prešov 2016 Senzorická integrácia v špeciálnej pedagogike. Lektor: PaedDr. Jana Hrčová. Bratislava 2016 Vzdelávanie vo včasnej intervencii modul I a II. Liptovský Mikuláš 2015 Aplikovaná behaviorálna analýza (ABA)  – šanca pre lepšiu budúcnosť detí s PAS a inými vývinovými poruchami. Bratislava 2015 Deficity čiastkových funkcií ako príčina porúch učenia, správania a koncentrácie – metóda Dr.Sindelar. Sindelar tréner 2015 Metóda rozvíjajúceho pohybu V. Sherborn, Prešov 2015 Projekt iPad pre učiteľov, Bratislava […]
Read More ›

Mgr. Kamila KRAMÁROVÁ

psychológ, INPP terapeut,  JIAS terapeut Vzdelanie 2010 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Psychológia Ďalšie vzdelávanie, kurzy a školenia 2016 Sluchový tréning postavený na hudbe, individualizovaný špecificky podľa hemisferálnej preferencie a frekvencií počutia. Johansenova Individualizovaná Auditívna Stimulácia. Bratislava 2015 Komunikácia a deti s autizmom. Prešov 2015 Odborné štúdium INPP metódy pod vedením licencovaných odborníkov; INPP Terapia neuromotorickej nezrelosti. Bratislava 2015 Účastník workshopu metodiky NTC 1. stupňa; Systém učenia NTC. Prešov 2015 Integratívny korekčný program pre deti s ADHD 2015 Vývin a stimulácia zraku od narodenia do 6 rokov veku. Prešov 2014 Odborný seminár zameraný na komplexné priblíženie funkcie frontálneho laloka a spôsob jeho vyšetrovania; Neuropsychologické praktikum II . Bratislava 2013 Senzorická integrácia a Snoezelen. Bratislava 2013 Vývinové škály, Vyšetrenie psychomotorického vývinu detí do 3 rokov. Odborný seminár. Bratislava 2012 Vývinová škála Nancy Bayley I. – upravená pre slabozraké deti. Odborné vzdelávanie zamerané na systém diagnostiky, základný výcvik pre prax, Žilina 2012 Odborného školenie orientované na špecializovanú skríningovú diagnostiku a intervenčný pohybový program; INPP Školský program. Bratislava 2012 Odborný kurz Impulzívne, nepozorné a hyperaktívne dieťa v materskej a základnej škole, Žilina 2011 WJ IE examiner – Woodcock-Johnson International Edition, test of Cognitive Abilities. Získanie kvalifikácie pre prácu s medzinárodným […]
Read More ›