MENU

Špeciálnopedagogické a liečebnopedagogické služby

0
2259
0

Špeciálno-pedagogické služby

Odborno špeciálno – pedagogická diagnostika

• s využitím štandardizovaných špeciálno – pedagogických testov v ponuke SCŠPP.
• metódou B. Sindelar, na zistenie deficitov čiastkových funkcii od troch rokov po dospelosť.
• starších žiakov metodikou ČI(s)TA.
• žiakov, kt. komunikujú rómskym dialektom.
• Vyšetrenie a odporúčanie pri úprave maturitnej skúšky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Zostavenie a odborné vedenie tréningového programu (pracovné zošity) podľa metódy B. Sindelar.

 

Špeciálno-pedagogické korektívne a reedukačné postupy

 • Tréning oslabenia deficitov čiastkových funkcii – príčiny porúch učenia, správania a koncentrácie Metóda Dr. Sindelar.
 • Špeciálno – pedagogická starostlivosť o žiakov so zdravotným znevýhodnením.
 • Odborná metodická a materiálno – technická pomoc rodičom detí so zdravotným znevýhodnením a viacnásobným postihnutím.
 • Pomoc pri tvorbe individuálno výchovno – vzdelávacieho programov pre klientov SCŠPP, hlavne v školách kde nie je ŠŠP
 • Využívanie interaktívnej tabule v procese reedukácie a terapie porúch učenia.
 • Metodická pomoc pedagógom a zákonným zástupcom detí žiakom so ŠVVP- špeciálno – pedagogické poradenstvo.

Špeciálno-pedagogické programy

 • Fonematické uvedomovanie podľa D. B. Eľkonina
 • Z rozprávky do rozprávky podľa A. Lazíkovej
 • Tréningový program (pracovné zošity) podľa metódy B. Sindelar
 • KUPREV – rozvoj sociálnych zručnosti
 • KUPOZ – program na koncentráciu pozornosti
 • FIE Feuersteinova metóda inštrumentálneho obohacovania
 • Ja na to mám (pre žiakov sekundárneho vzdelávania a stredné školy)
 • Ako naučiť matematiku podľa metódy Hejného.
 • Metóda čítania – Sfumato
 • Program Intenzívnej interakcii pod vedením Grahama Firtha z Veľkej Británie
 • Program čitateľského porozumenia – Spolučítanka
 • Stimulačné programy pre klientov s ťažkým a viacnásobným postihnutím
 • Tréning kognitívnych schopností pre žiakov na II. stupni ZŠ – TABLEXIA
 • Učenie alternatívnej komunikácie
 • Využitie metódy vizuálizácie v edukáciii deti a žiakov s autizmom – „procesuálne schcémy, komunikačné knihy“

liečebnopedagogické služby

liečebnopedagogická diagnostika

 • anamnestické vyšetrenie
 • vývinová diagnostika
 • procesuálna diagnostika so zámerom získať orientáciu vo výchovno-vzdelávacej situácii a celkovej životnej situácii
 • získavanie diagnostických údajov analýzou hry, kresby, pohybu, činnosti, komunikácie a inej kreatívnej tvorby

 

liečebnopedagogické cvičenia alebo programy s využívaním :

 • muzikoterapie
 • arteterapie
 • ergoterapie
 • psychomotorickej terapie
 • hrovej terapie
 • biblioterapie
 • dramatoterapie
 • Snoezelen terapie
 • terapie senzorickej integrácie
 • bazálnej stimulácie
 • bábky vo výchove a v terapii
 • INPP školského programu

Konkrétne využitie pri :

 • včasnej intervencii
 • autizme
 • DMO
 • poruchách senzorickej integrácie
 • narušenej komunikačnej schopnosti
 • vývinových poruchách učenia
 • poruchách aktivity a pozornosti
 • sociálnych a emocionálnych poruchách správania
 • mentálnom, telesnom, zrakovom a sluchovom postihnutí

Korekcia deficitov čiastkových funkcií – príčiny porúch učenia, správania a koncentrácie. Metóda Dr. Sindelara

Vedenie školského programu INPP – skupinové cvičenia na eliminovanie neuromotorickej nezrelosti

Arteterapeutické sedenia