MENU

Psychologické služby

0
1848
0
 • psychologická diagnostika a rediagnostika
 • terapeutická činnosť
 • odborná poradenská činnosť
 • pomoc v krízových situáciach
 • profesijná orientácia zdravotne znevýhodnených žiakov
 • prednášková a preventívna činnosť pre žiakov, zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov
 • skupinové výcvikové programy pre žiakov a pedagogických zamestnancov
 • odborná a metodická činnosť v procese integrácie žiakov v MŠ, ZŠ, SŠ
 • tvorba a realizácia projektov a vzdelávacích programov
 • tréningové programy
 • tvorba metodických materiálov pre deti a mládež a rodičov a učiteľov