MENU
0
2193
1

Poskytujeme komplexnú odbornú starostlivosť

Zdravotne znevýhodneným deťom a žiakom so zdravotným postihnutím:

mentálnym postihnutím

sluchovým postihnutím

zrakovým postihnutím

telesným postihnutím

s narušenou komunikačnou schopnosťou

s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi poruchami

s viacnásobným postihnutím.

Žiakom s vývinovými poruchami

 • žiakom s vývinovými poruchami učenia (VPU).
 • správania (s poruchou aktivity a pozornosti – ADHD, ADD).

Kto poskytuje:

 • psychológovia :

PhDr. Katarína Stašaková
PhDr. Jaroslav Džunda
Mgr. Kamila Kramárová

Mgr. Lucia Tomková

Mgr. Tomáš Trembáč

 • špeciálni pedagógovia
 • psychopédi – v odbore starostlivosti o osoby mentálne postihnuté:

PaedDr. Anna Čegiňová
PaedDr. Emília Petková
PhDr. Katarína Stašaková

 • etopédi – v odbore starostlivosti o sociálne narušené deti a mládež:

Mgr. Milada Mlynárová

 •  poradenstvo: Mgr. Mária Hriceková
 • logopéd: Mgr. Lenka Gajdošová
 • liečebný pedagóg: Mgr. Zuzana Kočišová
 • sociálne pracovníčky: PhDr. Denisa Demjanovičová, Mgr. Tatiana Olejárová

Naše materiálne a technické vybavenie:

 • bezbariérový prístup
 • bezbariérová miestnosť
 • zmyslová záhrada
 • interaktívne tabule na reedukácie
 • testové a dotazníkové techniky v elektronickej podobe
 • reedukačné pomôcky a pracovné listy v elektronickej podobe využívané aj mimo SCŠPP
 • rehabilitačno-terapeutické kreslo a ďalšie rehabilitačné pomôcky