MENU

PhDr. Denisa DEMJANOVIČOVÁ

0
2233
0

sociálna pedagogička a pracovníčka, projektová manažérka 

Vzdelanie

2005 Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Katedra rómskej kultúry, odbor – Sociálna práca so zameraním na rómske etnikum, Štátna skúška z predmetov: Rómska kultúra, Sociálna politika, Teória sociálnej práce, Metódy sociálnej práce
2000 Hotelová akadémia, Veterná 16, Bardejov (maturita: angličtina, nemčina, slovenčina, účtovníctvo, odborné predmety)

Absolvované školenia

2017 Základy správy registratúry a Registratúrny denník
2015 Tréning trénerov: Nestaň sa otrokom! – prevencia obchodovania s ľuďmi (Medzinárodná organizácia pre migráciu – IOM)
2014-2015 Kvalifikačné vzdelávanie pre vychovávateľov a pedagogických asistentov v školách a školských zariadeniach (Metodicko-pedagogické centrum v Prešove)
2013 Systemická muzikoterapia v praxi ako zdroj zdravia (Muzikoterapeutický kurz so Zdenkom Šimanovským)
2009 Muzikoterapia ako životná cesta, (Muzikoterapeutický kurz s Matějom Lipským)
2006 Odborné školenie v rámci projektu „Posilnenie regionálnych a lokálnych kapacít pre riadenie a realizáciu pomoci zo štrukturálnych fondov“
2006 Vzdelávací kurz: „Projektový manažment v rámci projektu ESF „Efektívnym využitím projektového manažmentu a fondov EÚ k pozdvihnutiu Spiša“

Prax v obore sociálna práca

  • 11/2012 – trvá  Sociálna pedagogička, sociálna pracovníčka, projektová manažérka; Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Kutuzovova 32, Bardejov
  • 03/2008 – 06/2011 Regionálny poradca MPSVaR pre Európsky sociálny fond v Prešove
  • 06/2007 – 12/2007 sociálna pracovníčka, manažérka Caffeterie v Bussines centre (Bratislava), ktorá zamestnáva sociálne a zdravotne znevýhodnených
  • 01/2007 – 05/2007  OZ Odysseus – práca s drogovo závislými, s neprispôsobivými, OZ Protiprúdu – práca s bezdomovcami (Nota Bene)
  • 01/2006 – 12/2006 Komunitný konzultant v projekte „Partnerstvom proti chudobe“, OZ Partnerstvo sociálnej inklúzie Bardejov – Svidník, (pomoc pri hľadaní zamestnania ZŤP a MRK, konzultant pre obce ohľadom výziev na predkladanie projektov pre MRK, zlepšovanie komunikačných zručností cieľovým skupinám z MRK a iné )
  • 06/2006 – 02/2007 Autorka a lektorka projektu „Dajte nám šancu a my ju premeníme na prácu“, OZ Róma Budúcnosť v Zborove, podporeného Slovensko – Česko ženským fondom, 96.000,- SK (jún 2006 – apríl 2007) cieľová skupina – rómske ženy zo Zborova
  • Práca na rôznych projektoch pre deti z Detských domovov a rómskych osád v okrese Bardejov a Svidník (Cígeľka, Varadka, Petrová, Ladomírová,…)