MENU

PaedDr. Anna ČEGIŇOVÁ

špeciálny pedagóg, psychopéd

Vzdelanie

2011UNIVERZITA  KOMENSKÉHO  BRATISLAVE – Pedagogická fakulta, Katedra špeciálnej pedagogiky  – štátna rigorózna skúška, titul – PaedDr.  (Doktor pedagogiky)
2007Univerzita KOMENSKÉHO v BRATISLAVE, špecializácia: PEDAGOGIKA MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH
2006Metodicko-pedagogické centrum v Prešove, Osvedčenie o I. kvalifikačnej skúške
2004Univerzita Konštantína FILOZOFA V NITRE, odbor PEDAGOGIKA, titul Magister (Mgr.)
2002Univerzita Mateja BELA v BANSKEJ BYSTRICI, odbor PEDAGOGIKA, titul Bakalár (Bc.)

Ďalšie vzdelávanie, kurzy a školenia

2018Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky. Bratislava. Lektor Mgr. Bronislava Plešková.
2018Reflexné umelecké terapie na Slovensku a význam ich supervízie. Odborný garant: Prof. PaedDr. Jaroslava Anna Šicková – Fabrici, akad. Sculptor, PhD.
2017Korekčný program Mirabilis pre žiakov so ŠVVP na I. stupni ZŠ
2016TABLEXIA nápravy dyslexie pre žiakov na II. stupni ZŠ: Tréning kognitívnych schopností. Prešov. Lektorky: Jana Černá, Andrea Šičková
2016Komunikácia detí s autizmom I. II. III. Prešov. Lektorka: Mgr. Lívia Michnovičová, špeciálna pedagogička
2016Aplikovaná behaviorálna analýza (ABA)  pre sociálnu inklúziu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacimi potrebami (SVVP). PU Prešov
2016„Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B. EĽKONINA “ grafémová etapa, Bratislava. Lektorky: Prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. PaedDr. Zita Sumegiová
2015Osvedčenie. Odborný kurz ďalšieho vzdelávania „ Ja na to mám“, Doc. PaedDr. Erik Žovinec, PhD. lektor. Hlohovec AVC v spolupráci s Katedrou ped. PF UKF v Nitre, Dys Centrum Praha
2015Osvedčenie. Základný kurz Hejného vyučovacej metódy v matematike. Indícia, n. o. Bratislava
2015Vývin a stimulácia zraku od narodenia do 6 rokov veku
2014Splývavé čítanie – metodika SFUMATO 2. časť Košice
2014Poruchy učenia ako edukačný fenomén – odborná konferencia Bratislava
2014Poruchy učenia v kontexte špeciálno-pedagogického poradenstva – odborný seminár
2013Deficity dielčích funkcií ako príčina porúch učenia, dyskalkúlie a správania Modul 5. Terapia – supervízia. Odborný seminár – Bratislava, lektorka Mgr.   Petra Arslan Šinková v spolupráci s Dr. Sindelar Psychoedukacion GmbH Wien.
2013CERTIFIKÁT o ukončení vzdelávania Diagnostika a terapia deficitov dielčich funkcií, odborné vedenie a garant vzdelávaniaUniv. Doz. Dr. Brigitte Sindelar.
2013CERTIFIKÁT odborného kurzu KUPREV – stupeň Junior, primárne preventívny program pre deti od štyroch do osem rokov,  pod odborným garantom MUDr. Alžbeta Kubištová, Bratislava. Číslo certifikátu KV1 – 139.
2013CERTIFIKÁT odborného kurzu KUPOZ – stupeň Junior, program pre rozvoj pozornosti pre deti od osem rokov, pod odborným garantom MUDr. Alžbeta Kubištová, Bratislava. Číslo certifikátu KZ1 – 204.
2012Deficity dielčích funkcií ako príčina porúch učenia a správania Modul 4. Diagnostika a zostavenie tréningového plánu . Odborný seminár –  Bratislava, lektorka Mgr. Petra Arslan Šimková v spolupráci s Dr. Sindelar Psychoedukation GmbH Wien.
2012Deficity dielčích funkcií ako príčina porúch učenia a správania Modul 3. Diagnostika a zostavenie tréningového plánu . Odborný seminár – Bratislava, lektorka Mgr. Petra Arslan Šimková v spolupráci s Dr. Sindelar Psychoedukation GmbH Wien.
2011Deficity dielčích funkcií ako príčina porúch učenia a správania Modul 2.
Centrum Dr. Sindelar – Schmunzelclub Bratislava v spolupráci s Dr. Sindelar Psychoedukation GmbH Wien
2011certifikát z kurzu „INTENZÍVNA INTERAKCIA“ pod vedením Grahama Firtha z Veľkej Británie
2011Bezbariérové navrhovanie školských zariadení. CEDA – Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania, Fakulta Architektúry – Slovenská  technická univerzita v Bratislave. . OSVEDČENIE
máj 2011Dôsledky zdravotného postihnutia na duchovný rast detí a mládeže. Integrované vzdelávanie detí so zdravotným postihnutím) Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie Bratislava pod vedením Prof. Jozef Tiňo, DrSc. a MUDr. Mária Orgonášová PhD.
2011Rozvoj čitateľského porozumenia u žiakov s poruchami čítania – projekt Spolučítanka – odborný kurz pod vedením lektora PaedDr. Erika Žovinca PhD. Kurz bol realizovaný v spolupráci PF UKF NITRA, LIBRA n. o. ASOCIÁCIOU ŠPECIÁLNYCH PEDAGÓGOV ŠKOL A PORADNI
2010Deficity čiastkových funkcii – Diagnostika a terapia. Bratislava, Univerzita Komenského. Pedagogická fakulta – katedra špeciálnej pedagogiky a centrum Dr. B. Sindelar
2010Metoda Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina FIE – základný I. Celoživotné vzdelávanie. Osvedčenie. Praha
2010Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. EĽKONINA, Košice
2009Centrum vzdelávania, poradenstva a komunikácie Trnava, AUTIZMUS II
2009Seminár k uľahčovanej komunikácii UK 1 Poprad
2009Stimulačné programy pre klientov s ťažkým a viacnásobným postihnutím
ANNWIN – Centrum na podporu a rozvoj ľudského potenciálu Banská Bystrica
2009Metoda Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina I. Celoživotné vzdelávanie. Osvedčenie. KARLOVA UNIVERZITA V PRAHE, Pedagogická fakulta
2008Špecializované poradenské a edukačné centrum v oblasti psychológie a špeciálnej pedagogiky Hlohovec
Stimulačný program pre predškolské zariadenia „Cez rozprávku do školy“
2008Centrum vzdelávania, poradenstva a komunikácie Trnava, AUTIZMUS I
2007Metodicko-pedagogické centrum v Prešove, Dištančné vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti prevencie závislosti
2007Metodicko-pedagogické centrum v Prešove
Koordinátor prevencie závislosti a iných patologických javov v podmienkach školy a školských zariadení

Členstvo

členstvo v Asociácii špeciálnych pedagógov škôl a poradenských zariadení

Prax

špeciálnopedagogická prax – 17 rokov