MENU

Poskytujeme komplexnú odbornú starostlivosť


Zdravotne znevýhodneným deťom a žiakom so zdravotným postihnutím:

 • mentálnym postihnutím
 • sluchovým postihnutím
 • zrakovým postihnutím
 • telesným postihnutím
 • s narušenou komunikačnou schopnosťou
 • s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi poruchami
 • s viacnásobným postihnutím.
 • žiakom s vývinovými poruchami učenia (VPU).
 • správania (s poruchou aktivity a pozornosti – ADHD, ADD).

Kto poskytuje ?

Psychológovia : PhDr. Katarína Stašaková
            PhDr. Jaroslav Džunda
                               Mgr. Kamila Kramárová
Mgr. Tomáš Trembáč


Špeciálni pedagógovia : psychopédi – v odbore starostlivosti o osoby mentálne postihnuté:
PaedDr. Anna
Čegiňová
                             PaedDr. Emília Popják Petková
                             PhDr. Katarína Stašaková
etopédi – v odbore starostlivosti o sociálne narušené deti a mládež:
Mgr. Milada Mlynárová
                            Mgr. Alena Želinská
v odbore poradenstvo : Mgr. Júlia Hriceková

logopéd: Mgr. Lenka Gajdošová

liečebný pedagóg: Mgr. Zuzana Kočišová

sociálne pracovníčky: PhDr. Denisa Demjanovičová

Mgr. Tatiana Olejárová

Naše materiálne a technické vybavenie

 • bezbariérový prístup
 • bezbariérová miestnosť
 • fyzioterapeutická miestnosť a ďalšie rehabilitačné pomôcky
 • interaktívne tabule na reedukácie
 • testové a dotazníkové techniky v elektronickej podobe
 • testové a dotazníkové techniky v elektronickej podobe
 • reedukačné pomôcky a pracovné listy v elektronickej podobe využívané aj mimo SCŠPP
 • rehabilitačno-terapeutické kreslo a ďalšie rehabilitačné pomôcky